Skanseny
 

Kujavian-Dobrzyn Ethnographic Park in Kłóbka


skanseny.net

More photos